نصب powerdns در سرور مجازیCentOS

در این مقاله به شما آموزش خواهیم داد که چگونه دی ان اس سرور جایگزین که powerdns نامیده می شود را نصب و راه اندازی کنید.که بر خلاف bind، می تواند با استفاده از بک اندهای مختلف از قبیل فایل های Bind Zone یا پایگاه داده های مختلف نصب شود.
در این نمونه ، ما powedns را با استفاده از پایگاه داده MySQL در CentOS 6.3 نصب خواهیم کرد.در مجموع ما PowerAdmin را که یک کنترل پنل مبتنی بر وب برای PowerDNSاست ،نصب خواهیم کرد.

پیش نیازها:

شما به یک سرور مجازی احتیاج خواهید داشت که powerdns بر روی آن اجرا شود.یک سرور مجازی مناسب برای این منظور سرور مجازی رم ۱ گیگابایت  می باشد که شما می توانید فقط با پرداخت ۳۴۹۰۰ تومان در ماه، یک دی ان اس سرور واقعا سریع را که برای سال های آینده به شما سرویس بدهد را صاحب شوید.

گام اول-نصب مخازن وبسته های REMI و EPEL

rpm -ivh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -ivh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
yum -y install php php-mcrypt php-pdo php-mysql pdns pdns-backend-mysql mysql-server httpd

گام دوم-ایجاد یک پایگاه داده و نام کاربری

service mysqld start
service httpd start
mysqladmin create powerdns

پسورد خود را در دستورات زیر تعریف کنید.

mysql -Bse "create user 'powerdns'@'localhost' identified by 'password'"
mysql -Bse "grant all privileges on powerdns.* to 'powerdns'@'localhost'"

گام سوم – پایگاه داده ها و جداول PowerDNS را ایجاد کنید

کنسول mysql را توسط “mysql” استارت کنید.

mysql> use powerdns;
CREATE TABLE domains (
id INT auto_increment,
name VARCHAR(255) NOT NULL,
master VARCHAR(128) DEFAULT NULL,
last_check INT DEFAULT NULL,
type VARCHAR(6) NOT NULL,
notified_serial INT DEFAULT NULL,
account VARCHAR(40) DEFAULT NULL,
primary key (id)
);

CREATE UNIQUE INDEX name_index ON domains(name);

CREATE TABLE records (
id INT auto_increment,
domain_id INT DEFAULT NULL,
name VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
type VARCHAR(6) DEFAULT NULL,
content VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
ttl INT DEFAULT NULL,
prio INT DEFAULT NULL,
change_date INT DEFAULT NULL,
primary key(id)
);

CREATE INDEX rec_name_index ON records(name);
CREATE INDEX nametype_index ON records(name,type);
CREATE INDEX domain_id ON records(domain_id);

CREATE TABLE supermasters (
ip VARCHAR(25) NOT NULL,
nameserver VARCHAR(255) NOT NULL,
account VARCHAR(40) DEFAULT NULL
);

از کنسول mysql توسط تایپ دستور “exit” خارج شوید:

mysql> exit

گام چهارم – نصب PowerAdmin

به عنوان روت لاگین شوید و اجرا کنید:

cd /root
wget https://github.com/downloads/poweradmin/poweradmin/poweradmin-2.1.6.tgz
tar xvfz poweradmin-2.1.6.tgz
cd poweradmin-2.1.6/inc
mv config-me.inc.php config.inc.php

config.inc.php را ویرایش کنید و اطمینان حاصل کنید که پسورد را به همان پسوردی که در گام ۲ داده بودید تغییر دهید.

nano config.inc.php

db_pass و session_key را به مقادیر خودتان ویرایش کنید:

$db_host = 'localhost';
$db_port = '3306';
$db_user = 'powerdns';
$db_pass = 'password';
$db_name = 'powerdns';
$db_type = 'mysql';
$session_key = 'session_key'

پوشه PowerAdmin را به DocumentRoot آپاچی انتقال دهید. ما می توانیم این آدرس آی پی سرور مجازی را برای مدیریت تنظیمات DNS خودمان به کار ببریم.

mv /root/poweradmin-2.1.6/* /var/www/html/
service httpd restart

/etc/pdns/pdns.conf را ویرایش کنید و خط های زیر را اضافه کنید.اطمینان حاصل کنید که gmysql-passwordرا به پسورد MYSQL ای که در گام دوم داده بود تغییر دهید.

launch=gmysql
gmysql-host=localhost
gmysql-user=powerdns
gmysql-password=password
gmysql-dbname=powerdns

Power DNS را ریستارت کنید:

service pdns restart

گام پنجم-ایجاد حساب کاربری PowerAdmin

نصب PowerAdmin را از وب سرور ادامه دهید .install/آی پی سرور مجازی ، را در مرورگر وارد کنید.(مسیر نصب ما در اینجا پوشه install است)

poweradmin1
یک حساب کاربری ادمین Poweradminایجاد کنید.
poweradmin2
گام بعدی اختیاری است.
poweradmin3
عملیات نصب را به اتمام برسانید و وقتی به گام هفتم رسیدید پوشه /var/www/html/installرا پاک کنید:

rm -rf /var/www/html/install

حالا می توانید آدرس آی پی سرور مجازی خود را در مرورگر وارد کنید و به عنوان admin با پسوردی که در گام ۵ تعیین کرده اید،لاگین شوید.

حالا می توانید رکوردهای DNS zoneخودتان را ایجاد کنید:
poweradmin4
حالا می توانید تایید کنید که سرور PowerDNS جدید شما کار می کند با اجرای دستور زیر:

dig @198.211.110.153 domain.com

;; ANSWER SECTION:
domain.com. 86400 IN A 127.0.0.1

و تمام شد ، کار با موفقیت انجام شده است.

منبع

ترجمه شده توسط : آرزو رنجبرپور

لینک کوتاه مقاله :