نسخه نال شده: Directadmin 1.44.3
سیستم عامل های تست شده: CentOS all version 5.8, 6.4 or lastest 6.5 and both 32 & 64 bit
۱) اپدیت نگه داشتن سرور:

۱-yum update

۲) نصب پیشنیاز ها:

yum -y install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel tar diffutils nano dbus.x86_64 db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed.x86_64 cpan

۳) آپدیت کرنل:
wget -c http://learnspot.ir/CC/82_DAN/update_source.sh
chmod 755 update_source.sh
./update_source.sh

۴) نصب دایرکتادمین + قالب کاپری نال شده:

wget -c http://learnspot.ir/CC/82_DAN/da1443-en.sh
chmod 755 da1443-en.sh
./da1443-en.sh 2>&1|tee directadmin_install.log

 

 

ClientID : yourdomain.com
LicenseID: yourdomain.com
 (یا …)Hostname : cp.yourdomain.com

 

بعد از نصب موفقیت آمیز میتوانید از طریق آدرس http://cp.yourdomain.com:2222 به کنترل پنل لاگین شوید.

لینک کوتاه مقاله :