لایسنس
Cpanel License
155,000/mo
  پنل حرفه ای لایسنس
  تغییر آی پی رایگان توسط خود کاربر بصورت اتوماتیک
760,000 هزینه تنظیم
DirectAdmin License
135,000/mo
  پنل حرفه ای لایسنس
  تغییر آی پی رایگان 2 بار در ماه توسط خود کاربر بصورت اتوماتیک
لایسنس CloudLinux
196,500/mo
  پنل حرفه ای لایسنس
  تغییر آی پی رایگان توسط خود کاربر بصورت اتوماتیک
760,000 هزینه تنظیم
LiteSpeed License
208,500/mo
  پنل حرفه ای لایسنس
  تغییر آی پی رایگان 2 بار در ماه توسط خود کاربر بصورت اتوماتیک
  LiteSpeed License | LS Cache Standard | CPU Workers
772,000 هزینه تنظیم