تا 90% تخفیف شگفت انگیز در جشنواره جمعه سیاه کندوهاست | به تعداد و مدت محدود مشاهده صفحه جشنواره.

Dedicated Server SSD - France
SV-SSD-France-512MB
1,122,000/mo
 • 512MB Ram
 • 1TB BW
 • 10GB SSD Hard
 • 2.2Ghz CPU‌
 • 1 CPU Core
SV-SSD-France-1024
1,890,000/mo
 • 1024MB Ram
 • 2TB BW
 • 20GB SSD Hard
 • 2.2Ghz CPU‌
 • 2 CPU Core
SV-SSD-France-2048
2,490,000/mo
 • 2048MB Ram
 • 3TB BW
 • 30GB SSD Hard
 • 2.5Ghz CPU‌
 • 3 CPU Core
SV-SSD-France-4096
3,850,000/mo
 • 4096MB Ram
 • 4TB BW
 • 45GB SSD Hard
 • 3.2Ghz CPU‌
 • 4 CPU Core
SV-NVMe-France-8192
5,916,000/mo
 • 8192MB Ram
 • 5TB/M BW
 • 80GB SSD Hard
 • 4.1Ghz CPU‌
 • 6 CPU Core
VPS-NVMe Hard-Netherland-4GB
2,390,000/mo
 • 4096MB Ram
 • 1TB BW
 • 45GB NVMe Hard
 • 2 CPU Core
VPS-NVMe Hard-Netherland-4GB
1,590,000/mo
 • 4096MB Ram
 • 4TB BW
 • 45GB SSD Hard
 • 3.2Ghz CPU‌
 • 4 CPU Core
همراه با هر پلن میباشد
 • KVM virtualization system
 • installation under 1 minute
 • Auto Delivery
 • Full Monitoring Panel
 • Change OS - Change Password - VNC - Reboot Panel
 • Full Control Panel
 • SSD Hard